Guaranties & verplichtingen !

Waarborg assistance en verplichtingen


Waarborg Assistance Voertuigen:

 • Assistance voertuigen (Europa zonder kilometers beperking)
  • juridische bijstand in het geval van verkeersongeval: honorarium met een maximum van 1.250 euro en voorschot voor borgtocht 12.500 EUR ;
  • kosteloos Caravan en aanhangwagen verzekerde;
  • vervoer van personen;
  • probleemoplossing en slepen;
  • verzenden van reserveonderdelen;
  • kosten van het bewaken ten beloop van 65 EUR;
  • extra hotel overnachting in geval van diefstal of reparatie (in het buitenland);
  • repatriëring van het voertuig, passagiers, Bagage en huisdieren;
  • herstel van uw defecte voertuig;
  • voertuig vervanging inbegrepen;
  • voertuig, Max. 10 jaar

Uw Verplichtingen:

U dient de volgende verplichtingen na te leven:

 1. Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Global Assistance melden.
 2. Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.
 3. Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.
 4. In geval van diefstal, vandalisme, of een vluchtmisdrijf onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld.
 5. In geval van een ongeval met een tegenpartij dient u een internationaal aanrijdingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door alle partijen.
 6. Bij de ophaling en de teruggave van de huurwagen dient u een gedetailleerde staat van het voertuig op te maken met de verhuurder.
 7. In geval van bijkomende schade aan de huurwagen bij de teruggave dient u de verhuurder een attest van deze schade laten uitschrijven.
 8. Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken: staat van het voertuig, proces-verbaal of internationaal aanrijdingsformulier of attest van de verhuurder, huurcontract, de stukken waaruit dat blijkt dat er dekking was door de autoverzekering en de berekening van het eigen risico.

Indien u één van uw verplichtingen niet nakomt, en er een oorzakelijk verband bestaat met het schadegeval, vervalt uw recht op verzekeringsprestatie.

Indien er door de niet-nakoming van uw verplichtingen een nadeel ontstaat voor Allianz Global Assistance, kan deze haar prestatie enkel verminderen met het door haar geleden nadeel.

Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen, de opzettelijke verzwijging of de opzettelijke onjuiste mededeling geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op verzekeringsprestatie.