Uitsluitingen !

Uitsluitingen van de waarborgen


Zijn van de waarborg uitgesloten:

 1. Schadegevallen waarvoor er geen dekking is door de autoverzekering.
 2. Elk gebruik van de huurwagen in overtreding van de bepalingen van de autoverzekering.
 3. De besturing van de huurwagen door een andere persoon dan aangewezen in de autoverzekering.
 4. Schadegevallen waarvoor u geen proces-verbaal of geen internationaal aanrijdingsformulier behoorlijk ondertekend door alle betrokken partijen of geen attest van de verhuurder kan voorleggen.
 5. Verhuringen voor een periode langer dan 31 dagen.
 6. Interieurschade.
 7. Strafbare feiten, weddenschappen, het overtreden van een plaatselijke reglementering of pogingen daartoe.
 8. Inbeslagneming en/of sleping van de huurwagen.
 9. Het bezoldigd vervoer van personen en/of goederen.
 10. Huurwagens gebruikt voor rijopleidingen.
 11. Schade ten gevolge van een defect van het gehuurde voertuig.
 12. Gebruik van de huurwagen buiten de openbare weg.
 13. Schade aan of door een aanhangwagen of caravan.
 14. Alle gevolgen van ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de waarborg.
 15. Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme.
 16. Opzettelijke of vrijwillige handelingen, roekeloos gedrag, zelfmoord en zelfmoordpoging.
 17. Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen.
 18. Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer.
 19. Terroristische aanslagen en hun gevolgen.
 20. Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrij verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping, of terrorisme.
 21. Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen.