Verplichtingen & uitsluitingen !

Algemene Verplichtingen en Uitgesloten Schadegevallen


  1. Sancties bij niet-nakoming van uw verplichtingen:

Indien u uw verplichtingen niet nakomt en er hierdoor een nadeel ontstaat voor Allianz Global Assistance kan deze haar prestatie verminderen met het door haar geleden nadeel.

Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op alle verzekeringsprestaties.

  1. Algemene verplichtingen:

2.1. De schriftelijke communicatie van schadegevallen:

Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Global Assistance melden.

2.2. Het verstrekken van nuttige inlichtingen:

Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.

2.3. Het bewijs van materiële schade:

Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken.

In geval van diefstal of vandalisme, onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld.

2.4. De gevolgen van schadegevallen beperken:

Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken.

2.5. Andere verzekeringen:

Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico, dient u Allianz Global Assistance de waarborgen en de identiteit van de verzekeraars mee te delen.